ResiDC +2 / Anti Mob +8 / Resi DC +6 / Lég a craft / G60+9 / CLC +9 / Bb61+9